HomeVề chúng tôi Tầm nhìn và sứ mệnh

 • • Tầm nhìn: Trở thành tổ chức huấn luyện doanh nghiệp quốc tế
  hàng đầu tại Việt Nam, cam kết hỗ trợ hơn 500,000 doanh nghiệp
  Việt.
  • Sứ mệnh: Thay đổi cách người Việt làm kinh doanh, mang lại
  thịnh vượng cho các chủ DN tại Việt nam và cộng đồng Doanh
  nghiệp Việt trên toàn Thế giới
  • Chiến lược kinh doanh: Bán giá trị – Không bán sản phẩm
  • Giá trị cốt lõi:
   Lấy Doanh nghiệp Việt làm trọng tâm
   Cam kết đồng hành để phát triển Doanh nghiệp một cách bài
  bản và vững chắc Tối ưu ứng dụng công nghệ trong quản trị và cung cấp dịch vụ
http://ibcvietnam.com/wp-content/uploads/2020/06/IBC-2-file-goc-chot-png-02-320x193.png

Follow us:

http://ibcvietnam.com/wp-content/uploads/2020/06/IBC-2-file-goc-chot-png-02-160x160.png

Follow us:

Copyright by IBCVietNam. All rights reserved.

Copyright by IBC Viet Nam. All rights reserved.